จุดวัด วันที่ เวลา PM10
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(ug/m3)
PM2.5
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(ug/m3)
ข้ออภัยค่ะ ไม่มีรายการข้อมูล